Grupa Azoty

Strategia produktowa


Główne zamierzenia strategiczne w podstawowych obszarach produktowych 

NAWOZY MINERALNE
W okresie objętym strategią, sektor nawozów mineralnych będzie największym obszarem aktywności, mającym kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Grupy.
Grupa kontynuuje rozszerzanie asortymentu oferowanych nawozów o nawozy ciekłe i specjalistyczne oraz inne produkty oraz usługi dla rolnictwa.  
Planowane jest zwiększenie zdolności produkcyjnych granulowanych mechanicznie nawozów saletrzanych. Ponadto realizowane będą modernizacje ciągów amoniakalnych, ukierunkowane głównie na obniżenie energochłonności procesów.
W przypadku wystąpienia korzystnych warunków rynkowych, Grupa będzie realizować projekty fuzji, przejęć oraz budowy strategicznych aliansów.

TWORZYWA
W okresie objętym strategią, kluczowymi elementami portfela produktowego Grupy w obszarze tworzyw konstrukcyjnych pozostaną poliamidy, polioksymetylen oraz tworzywa modyfikowane.
W latach 2012-2020 zakłada się również zwiększenie posiadanych zdolności produkcyjnych tworzyw konstrukcyjnych oraz dalszą dywersyfikację produktową w tym sektorze.

CHEMIKALIA
W okresie objętym strategią, kluczowymi elementami portfela produktowego Grupy w obszarze chemikaliów będą: kaprolaktam, melamina, alkohole OXO, plastyfikatory, amoniak, stężony kwas azotowy, biel tytanowa oraz mocznik do celów innych niż nawozowe.
Zakłada się dalsze  zwiększenie stopnia dywersyfikacji produktowej w obszarze chemikaliów, w szczególności chemikaliów specjalistycznych. Prowadzone będą działania w kierunku zbilansowania zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i poliamidu 6. W obszarze plastyfikatorów zakłada się natomiast rozszerzenie oferowanego asortymentu o plastyfikatory nowej generacji.
Na posiadanych jednostkach produkcyjnych zrealizowane zostaną projekty modernizacyjne, nakierowane głównie na poprawę efektywności energetycznej i w konsekwencji obniżenie kosztów wytwarzania oferowanych chemikaliów.

ENERGETYKA
W latach 2013-2020 głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej dla kompleksów produkcyjnych w Tarnowie i Policach pozostaną istniejące elektrociepłownie węglowe.
Funkcjonujące elektrociepłownie będą systematycznie modernizowane, a skala i zakres ich modernizacji dostosowywane będą do zmieniających się wymagań prawnych, dotyczących w  szczególności oddziaływania na środowisko.
W Kędzierzynie – Koźlu produkcja energii cieplnej i elektrycznej po 2015 roku realizowana będzie z wykorzystaniem nowych jednostek wytwórczych. 
W Puławach kontynuowane będą prace prowadzące do realizacji, wraz z partnerem strategicznym, projektu budowy elektrociepłowni w celu zabezpieczenia długoterminowych potrzeb energetycznych Zakładów Azotowych PUŁAWY S.A.
Sposób zabezpieczenia dostępu Grupy do energii elektrycznej i cieplnej w dalszej perspektywie czasowej uwarunkowany będzie głównie przyjętymi regulacjami prawnymi oraz rynkowymi.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.