Grupa Azoty

Strategia zarządzania korporacyjnego


Grupa Azoty w swoich działaniach stosować będzie najwyższe standardy komunikacji rynku kapitałowego i zasady ładu korporacyjnego, przestrzegając zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

ŁAD KORPORACYJNY
Realizując politykę komunikacji Grupy z rynkiem i przekazywania informacji o zasadach zarządzania i nadzoru, z zapewnieniem ich transparentności, Grupa planuje kontynuację uczestnictwa w programach zapewniających równe prawa akcjonariuszy, w szczególności akcjonariuszy mniejszościowych. Głównymi celami uczestnictwa w powyższych programach będzie kreowanie i promowanie najwyższych standardów w obszarze komunikacji pomiędzy spółkami giełdowymi, notowanymi na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i inwestorami oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań praktycznych z zakresu relacji inwestorskich, obejmujących kontakty takich spółek z inwestorami indywidualnymi.

Grupa będzie dążyć do utrzymania przynależności do grupy spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, realizujących strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

WIZERUNEK I MARKA
W obszarze wizerunku Grupy Azoty, celem strategicznym będzie wzrost wartości marki jako największej grupy chemicznej w Polsce oraz zwiększenie jej rozpoznawalności i uznania na rynkach regionalnym i międzynarodowym.
Realizacja tego celu odbywać się będzie w oparciu o:
 • integralność brandów produktów spółek z marką Grupy, co doprowadzi do maksymalizacji świadomości i rozpoznawalności jej oferty,
 • kluczowe wartości Grupy, 
 • nowoczesność, rozwój, 
 • partnerstwo i współpracę, 
 • działalność w skali międzynarodowej, 
 • wysoką jakość produktów, 
 • odpowiedzialność społeczną i troskę o środowisko.


SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Grupa Azoty realizuje strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności na podstawie modelowego rozwiązania przyjętego w Jednostce Dominującej, jakim jest „Strategia zrównoważonego rozwoju Azotów Tarnów”. Strategia ta jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem.
Strategia będzie oparta na 3 filarach:
 • zrównoważona produkcja (minimalizacja oddziaływania środowiskowego spółek wchodzących w skład Grupy, rozwijanie współpracy z jednostkami naukowymi, budowa świadomości ekologicznej, tworzenie produktów zrównoważonych, kontynuacja zaangażowania w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska, będącego dobrowolnym zobowiązaniem firm branży chemicznej do aktywności zapewniającej przestrzeganie zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji oraz stały kontakt z otoczeniem),
 • miejsce pracy (poprawa satysfakcji pracowników, poprawa poziomu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, inicjowanie działań w zakresie rozwoju swoich pracowników),
 • dialog i budowanie relacji (wspieranie rozwoju lokalnej społeczności przyjęcie formuły dialogu z każdą z kluczowych grup interesariuszy, budowa skutecznej komunikacji dotyczącej obszaru zrównoważonego rozwoju, budowa etycznej kultury Grupy).

MODEL ZARZĄDZANIA
Kluczowym celem założonego modelu zarządzania jest wzrost wartości Grupy poprzez działanie „jak jedna firma”.

Grupa Azoty dla zapewnienia trwałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy będzie rozwijać model zarządzania wartością, umożliwiający realizację strategii Grupy przez kadrę menadżerską.

Model zarządzania Grupą zakłada centralizację obszarów zapewniających najwyższe efekty synergiczne oraz zarządzanie głównymi procesami gospodarczymi na poziomie Grupy, przy pozostawieniu podmiotowości spółek biznesowych Grupy Azoty. Kompetencje do zarządzania Grupą alokowane będą w departamentach korporacyjnych, podporządkowanych Zarządowi Grupy Azoty.

W procesie zarządzania wartością Grupa wdroży zintegrowany system zarządzania strategicznego i operacyjnego gwarantujący koncentrację celów i działań na wzroście wartości ekonomicznej Grupy.

Dla zapewnienia skuteczności modelu wykorzystywane będą systemy zarządzania oparte na międzynarodowych standardach ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007; HACCP oraz działania w obszarze IT zapewniające:
 • transparentność procesów biznesowych,
 • integrację zarządzania wszystkimi elementami łańcucha wartości,
 • wiarygodność, porównywalność, i rzetelność danych,
 • szybkość analiz, niezawodność i łatwość tworzenia raportów,
 • dedykowaną dostępność informacji zarządczych,
 • postępującą automatyzację procesów przetwarzania i przesyłania danych,
 • wysoki stopień niezawodności, stabilności, szybkości działania i elastyczności wykorzystywanej infrastruktury informatycznej,
 • spójny system bezpieczeństwa informacji, budujący zaufanie do organizacji i jej sprawnego funkcjonowania na rynku,
 • w okresie objętym strategią Grupa Azoty wdroży korporacyjny system zarządzania ryzykiem obejmujący: identyfikację kluczowych ryzyk, oszacowanie rozmiarów potencjalnych zagrożeń oraz narzędzia zarządzania ryzykiem minimalizujące ich skutki.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Podstawowym założeniem Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie Azoty jest traktowanie pracowników jako najważniejszego kapitału firmy. 
Najważniejsze cele polityki personalnej Grupy to:
 • zapewnienie najlepszych pracowników,
 • zbudowanie kultury organizacyjnej, która nastawiona będzie na sukcesywny wzrost efektywności pracy oraz kreatywności pracowników,
 • maksymalne wykorzystanie wiedzy, kompetencji i umiejętności pracowników.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.