Przetargi i ogłoszenia

31/05

2019

Grupy Azoty S.A.

„Remont instalacji elektrycznej w budynku Magazynu Głównego F-35”

Uwaga! Zmiana zapisów w rozdz. VI pkt b SIWZ Kryteria merytoryczne


Nr przetargu: 119/P/2019
Data zamknięcia: 14.06.2019
INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A.

Spółka Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów informuje, że w dniu 31.05.2019 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA „Remont instalacji elektrycznej w budynku Magazynu Głównego F-35”

Zmiana zapisów w rozdz. VI pkt b SIWZ Kryteria merytoryczne

Prawidłowy wzór do obliczania wskaźnika referencji i gwarancji

Kryteria merytoryczne:
- Cena (C) – 70%
- Referencje (R) – 15%
- Gwarancje (G) – 15%

Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów.
O = C + G + R

Zasady obliczania wskaźników oceny z uwzględnieniem powyższych kryteriów:

Wskaźnik Ceny Oferty (C):
C = (Cn/Co) x 0,70

Gdzie:
Cn – najniższa cena oferty w PLN spośród rozpatrywanych,
Co – cena oferty badanej w PLN

Wskaźnik Gwarancji na wykonane roboty (G):
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: oferowany okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy.

G = (Go/Gn) x 0,15
Gn - oznacza okres gwarancji badanej oferty
Go - oznacza okres najdłuższej gwarancji spośród rozpatrywanych ofert. W przypadku oferowania okresu gwarancji przekraczającego 72 miesiące, do obliczenia punktacji dla kryterium (G) przyjęte zostanie 72 miesiące.

Wskaźnik Referencji (R):
Warunek formalny dopuszczający ofertę do dalszego postępowania: Zrealizowanie bezpośrednio przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej jednego zadania o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) netto.

Wykonawca otrzyma za przedstawione i udokumentowane referencje związane z przedmiotem zamówienia następującą ilość punktów w przedziale 0-10 pkt:
• za każdą referencje o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia:
- o wartości poniżej 100 000 PLN netto : 0 pkt
- o wartości równej lub wyższej od 100 000 PLN: 1 pkt

R = (Ro/R max )x 0,15

Gdzie:
Ro - ilość przyznanych punktów za referencje badanej oferty w przedziale 0-10 pkt
Rmax - maksymalna ilość punktów za referencje spośród rozpatrywanych ofert w przedziale 0-10 pkt


Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,702706,c9aab76cc293eaa48e33bdfb439b0b37.html

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty. Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej. Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.