Przetargi i ogłoszenia

10 / 09

2013

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

Ogłoszenie o sprzedaży AKCJI

nabycie 549 akcji Spółki Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A.
Data zamknięcia: 20/09/2013
Zarząd Spółki Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000188857 zaprasza do składania ofert na nabycie 549 akcji Spółki Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A., adres: ul. Przemysłowa 31, Ławy, 07-410 Ostrołęka.

Łączna wartość nominalna akcji wynosi  5 490,00zł, co stanowi 0,02% udziału w strukturze kapitału zakładowego Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. 

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. zarejestrowane są  w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000029756, NIP 758-000-01-14, REGON 550023937. 

Cena wywoławcza za wszystkie zbywane 549 akcje Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. wynosi 5 490,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi za jedną akcję kwotę 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100).

Pisemne oferty zakupu zawierające ilość akcji oraz proponowaną cenę za 1 akcję prosimy przesyłać  w terminie do dnia 20 września 2013 r. w kopercie z dopiskiem: „Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” S.A. - oferta nabycia akcji” na adres: 

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 8
33 – 101 Tarnów

lub złożyć w sekretariacie Spółki Grupa Azoty JRCh S p. z o.o. (pokój nr 200).

O wyborze oferty decydować będzie wyłącznie cena za nabywane akcje.
Zarząd Spółki Grupa Azoty JRCh Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje  oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. 

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów do składanej oferty:
- sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, 
- wyciąg z KRS/Rejestru CEIDG, 
- zaświadczenie o niezaleganiu w  płaceniu podatków oraz składek ZUS, 
- zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów nabycia aktywów finansowych– koszty notarialne, skarbowe.

Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie.

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.