Przetargi i ogłoszenia

30 / 09

2013

Grupa Azoty S.A.

Ogłoszenie

ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Mielenku (ok. 200m od morza)
Data zamknięcia: 29/10/2013
I. Sprzedający Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie zwana dalej „Spółką”, ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów 

II. Tryb sprzedaży 
 Negocjacje z ogłoszeniem dotyczące wyłonienia nabywcy nieruchomości opisanych w punkcie III. Przedmiot negocjacji dotyczących Sprzedaży Nieruchomości  .

III. Przedmiot negocjacji dotyczących sprzedaży Nieruchomości 
Przedmiotem  negocjacji są następujące nieruchomości:

1. nieruchomość niezabudowana składająca się z działki ewidencyjnej nr 58/2 o powierzchni 0,3971 ha; oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwiska trwałe (PsIV);   zlokalizowana w Mielnie (obręb Mielenko) przy ul. Poziomkowej 2, wpisana do księgi wieczystej KW nr KO1K/00046615/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
a. w Dziale II księgi  „Własność” jako właściciel wpisane są Zakłady Azotowe   w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna w Tarnowie (obecnie: Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie), które nabyły własność nieruchomości od Gminy Mielno na podstawie umowy sprzedaży z dnia 16 grudnia 1997 roku Rep. 6172/1997 (notariusz Urszula Stanisławska, kancelaria notarialna w Koszalinie); 
b. w Dziale III księgi „Prawa, roszczenia i ograniczenia” brak wpisów;  
c. w Dziale IV księgi „Hipoteka” brak jest wpisów odnośnie hipotek;
d. z badanej księgi nie wynika, aby wobec nieruchomości były zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne;
e. brak informacji by przedmiotowe grunty były posiadane bez tytułu prawnego przez osoby trzecie oraz o jakichkolwiek postępowaniach sądowych i administracyjnych odnośnie tej nieruchomości;
f. gminie nie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

2. nieruchomość zabudowana oznaczona jako inne tereny zabudowane; zlokalizowana w Mielnie (obręb Mielenko) przy ul. Poziomkowej 2, składająca się z działki ewidencyjnej numer 59 o powierzchni 0,5804 ha dla której Sąd Rejonowy  w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00017973/7, do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki: wiata magazynowa o powierzchni zabudowy 144 m² (powierzchnia użytkowa 142,50 m²) oraz pawilon mieszkalny o powierzchni zabudowy 129 m² (powierzchnia użytkowa 118,10 m²), w stosunku do których Spółce przysługuje prawo własności. 
a. w Dziale II księgi  „Własność” jako właściciel (gruntu) wpisany jest Skarb Państwa;
b. w Dziale III księgi „Prawa, roszczenia i ograniczenia” brak wpisów,
c. w Dziale IV księgi „Hipoteka” brak jest wpisów odnośnie hipotek;
d. z badanych ksiąg nie wynika, aby wobec nieruchomości były zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne;
e. brak informacji by przedmiotowe grunty były posiadane bez tytułu prawnego przez osoby trzecie oraz o jakichkolwiek postępowaniach sądowych i administracyjnych odnośnie tej nieruchomości;
f. gminie nie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

3.  nieruchomość zabudowana oznaczona jako inne tereny zabudowane; zlokalizowana w Mielnie (obręb Mielenko) przy ul. Poziomkowej 2, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 60 powierzchni 0,3443 ha dla której Sąd Rejonowy  w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1K/00009722/  do której Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 roku oraz stanowiące odrębną nieruchomość budynki: budynek kolonijny o powierzchni zabudowy 502 m² (powierzchnia użytkowa 916,70 m², kubatura budynku 4 125,30 m ³) oraz budynek sanitarny o powierzchni zabudowy 91 m² (powierzchnia użytkowa 71,80 m²), w stosunku do których Spółce przysługuje prawo własności.
a. w Dziale II księgi  „Własność” jako właściciel (gruntu) wpisany jest Skarb Państwa;
b. w Dziale III księgi „Prawa, roszczenia i ograniczenia” brak wpisów,
c. w Dziale IV księgi „Hipoteka” brak jest wpisów odnośnie hipotek;
d. z badanych ksiąg nie wynika, aby wobec nieruchomości były zgłaszane roszczenia reprywatyzacyjne;
e. brak informacji by przedmiotowe grunty były posiadane bez tytułu prawnego przez osoby trzecie oraz o jakichkolwiek postępowaniach sądowych i administracyjnych odnośnie tej nieruchomości;
f. gminie nie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Nieruchomości opisane w punktach III.1, 2 i 3 zwane są dalej Nieruchomościami.

IV. Warunki udziału w negocjacjach i sposób przygotowania Oferty Wstępnej

1. W negocjacjach mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i cudzoziemcy na zasadach określonych  w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami).
2. Pierwszym etapem negocjacji jest złożenie Oferty Wstępnej nabycia Nieruchomości. Ofertę Wstępną należy składać w formie pisemnej.
3. Ofertę Wstępną w formie pisemnej należy sporządzić według wzoru załączonego do 
Istotnych Warunków Negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości 


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.