Przetargi i ogłoszenia

05 / 04

2013

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert - składowisko

Budowa składowiska odpadów azbestowych w sektorze „AB 1-1" zlokalizowanym na terenie Składowiska Odpadów „Za rzeką Biała" w Tarnowie
Data zamknięcia: 17/04/2013
Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8 zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa składowiska odpadów azbestowych w sektorze „AB 1-1" zlokalizowanym na terenie Składowiska Odpadów „Za rzeką Biała" w Tarnowie.
Szczegółowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na naszej stronie internetowej http://jrch.grupaazoty.com lub można ją uzyskać po skontaktowaniu się drogą nnailową (Marta.Hebda@grupaazoty.com) lub ja zakupić w formie papierowej (koszt zakupu - 50 zł netto +VAT).
Zamawiający zastrzega:
a. możliwość zmian lub odwołania warunków zawartych w SIWZ,
b. prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Termin złożenia ofert upływa w dniu 17.04.2013r. do godz. 11:30 w sekretariacie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2013r. o godz. 12:00.
Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Załączniki:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.