Przetargi i ogłoszenia

17 / 10

2013

Grupa Azoty

Ogłoszenie przetargowe nr 85/P/2013

Świadczenie usługi operatora handlowego energii elektrycznej dla spółek należących do Grupy Azoty na 2014 rok
Data zamknięcia: 23/10/2013
Grupa Azoty ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

ZAMÓWIENIE NIE PODLEGA PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH JAK RÓWNIEŻ PROTESTOM I ODWOŁANIOM


1. Nazwa i adres instytucji zamawiającej.
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty, Zakłady Azotowe  „Puławy” S.A.
Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A.
Grupa Azoty, Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

2. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi operatora handlowego energii elektrycznej dla spółek należących do Grupy Azoty na 2014 rok., według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

3. Adres pod którym można uzyskać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Grupa Azoty S.A.
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8
Biuro Przetargów
Telefon kontaktowy +4814 637 33 11, 637 34 99, 
Faks +4814 637 20 99,
e-mail biuro.przetargow@grupaazoty.com

4. Warunki uzyskania SIWZ i dodatkowych informacji.
SIWZ można odebrać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną pod adresem jak w pkt 3.
W sprawach formalnych i merytorycznych zawartych w SIWZ informacji udziela: Zbigniew Wadach Dyr. Jednostki Biznesowej Energetyka tel. (14) 637 31 11 fax. (14) 637 23 28,               e- mail: zbigniew.wadach@grupaazoty.com, oraz Małgorzata Łaszcz, Szef Biura Handlowego Energetyki tel. +4881 565 21 34 fax. +4881 565 31 18, e- mail:  mlaszcz@azoty.pulawy.pl
w sprawach dotyczących spółki Grupa Azoty „Puławy” S.A. 

5. Termin do którego należy składać oferty.
Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać w terminie do dnia 23.10.2013 r. do godz. 9.00, na adres e-mail: zbigniew.wadach@grupaazoty.com, oraz mlaszcz@azoty.pulawy.pl 
Hasło dostępu należy przesłać na w/w adresy e-mail w dniu 23.10.2013 r. w godz. 93.00-10.00. W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną należy przesłać równocześnie najpóźniej do 28.10.2013 roku 2 egzemplarze ofert w wersji papierowej na adres:

Grupa Azoty S.A.
ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów,
Jednostka Biznesowa Energetyka
Zbigniew Wadach

6. Kryterium udzielenia zamówienia.
Zgodne z wytycznymi zawartymi w SIWZ.

7. Numer postępowania.
85/P/2013.

8. Inne informacje dotyczące postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.