Przetargi i ogłoszenia

05 / 04

2013

Grupa Azoty JRCh sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert - kompostownia

Instalacja biologicznego przetwarzania frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej podczas mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
Data zamknięcia: 22/04/2013
Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8 zaprasza Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie placu pod instalację biologicznego przetwarzania frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej podczas mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na Składowisku „Za rzeką Biała” w Tarnowie "
Szczegółowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona jest na naszej stronie internetowej http://jrch.grupaazoty.com lub można ją uzyskać po skontaktowaniu się drogą mailową (Marta.Hebda@grupaazoty.com) lub ja zakupić w formie papierowej (koszt zakupu – 50 zł netto +VAT).

Zamawiający zastrzega:
a. możliwość zmian lub odwołania warunków zawartych w SIWZ,
b. prawo zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 22.04.2013r. do godz. 9:30 w sekretariacie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2013r. o godz. 10:00.
Termin związania złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminy rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Załączniki:

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.