Zarządzanie

Kierunki rozwoju systemów zarządzania w Grupie Azoty

- Wymiana doswiadczeń i wzajemne wsparcie zespołów auditorskich spółek.
- Audit systemów zarządzania – a działania korporacyjne.
- System zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 

Wymiana doswiadczeń i wzajemne wsparcie zespołów auditorskich spółek

Spółki Grupy zatrudniają odpowiednio przeszkolony i doświadczony w prowadzeniu auditów systemów zarządzania personel. Staramy się, aby Zespół auditorski powoływany do realizacji auditu, złożony był ze specjalistów w danej dziedzinie. 

Spółki Grupy mają różne doświadczenia, a wiedza ich auditorów jest dla nas bardzo cenna. Możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, a w wybranych przypadkach wspólne prowadzenie auditów przez Zespół złożony z auditorów pochodzących z różnych lokalizacji i biznesów Grupy, może przynieść wartość dodaną. 

Realizujemy działania, które powinny przynieść świeże spojrzenie na dojrzałe już systemy zarządzania poprzez wykorzystanie dobrych doświadczeń auditorów Spółek Grupy.

Audit systemów zarządzania – a działania korporacyjne

Spółki Grupy posiadają wdrożone od lat systemy zarządzania zgodne z wymaganiami międzynarodowych norm. Każda z nich nadzorując systemy zarządzania i dążąc do ich doskonalenia wykorzystuje jedno z podstawowych narzędzi jakim są audity wewnętrzne systemów zarządzania. Prowadzi się je głównie przy wsparciu auditorów wewnętrznych – pracowników poszczególnych Spółek, posiadających stosowne uprawnienia. 

Procesy konsolidacyjne prowadzone w kilku ostatnich latach, skutkują zmianą niektórych struktur organizacyjnych, czy definiowaniem nowych obszarów, w których ścisła współpraca Spółek jest konieczna. Sposoby postępowania w tym zakresie są systematycznie regulowane poprzez wydawane korporacyjne regulacje wewnętrzne w formie procedur, zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji. Sukcesywne rozszerzanie funkcji auditu i pójście w stronę auditów korporacyjnych, pozwoli ocenić stopień wdrożenia wymagań norm oraz wdrażanych standardów korporacyjnych i skuteczność tych działań.

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym 

Grupa Azoty, podążając za wiodącymi globalnymi wzorcami korporacyjnymi, wdraża zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Zarządzanie ryzykiem jest częścią procesu zarządzania Grupą. Stanowi element trwałej ochrony i budowy jej wartości.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym oparto na systematycznym realizowaniu następujących czynności::
  • Identyfikacja i ocena ryzyk
  • Ustalenie i wdrożenie odpowiedzi na ryzyka oraz planów reakcji na ryzyka
  • Monitorowanie poziomu ryzyk
  • Raportowanie ryzyka
  • Monitoring i ewaluacja procesu zintegrowanego zarządzania ryzykiem korporacyjnym

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.