OFERTA WEDŁUG SPÓŁEK

Jednostka Usług Laboratoryjnych

Jednostka Usług Laboratoryjnych
Jednostka Usług Laboratoryjnych

Jednostka Usług Laboratoryjnych oferuje Państwu wysoką jakość świadczonych usług i ich profesjonalne wykonywanie. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i systematycznie poszerzającej swoją wiedzę kadrze oraz specjalistycznemu wyposażeniu analitycznemu i pomiarowemu. Nasze usługi kierujemy zarówno do klienta wewnętrznego, jakim są obszary biznesowe ZAK jak i zewnętrznego.
Z dniem 1 października 2002 roku w strukturach ZAK rozpoczęła działalność Jednostka Usług Laboratoryjnych (JUL). W jej skład weszły laboratoria ruchowe jednostek produkcyjnych oraz Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy.

Obecnie funkcjonują cztery laboratoria świadczące usługi w następujących obszarach badań:
 • surowców dla potrzeb Energetyki, wód surowych, technologicznych, pitnej i przemysłowej oraz ochrony środowiska, tj. ścieków, odpadów, powietrza atmosferycznego (pomiary emisji i imisji), hałasu
 • nawozów azotowych (surowce, produkty)
 • organicznych ze wskazaniem na analitykę związaną z organicznymi produktami ZAK oraz surowcami niezbędnymi do ich produkcji
 • środowiska pracy, mikrobiologii wód, produktów i półproduktów

Dodatkowo JUL świadczy usługi w zakresie przygotowania odczynników i roztworów mianowanych oraz sporządzania i naprawy szkła laboratoryjnego.
 
Jednostka Usług Laboratoryjnych w ramach swojej działalności oferuje profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie:
 • badań surowców (gaz ziemny, propylen, metanol, ortoksylen, naftalen, benzen, kwasy: solny, roztwór wodorotlenku sodowego i inne) określając ich jakość na podstawie prowadzonych badań jakościowych i ilościowych ich składu.
 • badań kontrolnych procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem produktów ZAK,
 • badań produktów gotowych sprawdzając jakość wyrobów i spełnienie wymagań klienta (np. nawozów azotowych, alkohole, estry i inne),
 • monitoringu środowiska badając wody, ścieki, gleby, odpady, powietrze oraz hałas środowiskowy,
 • badań wód pitnych, studziennych, przemysłowych,
 • badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, tj. natężenia hałasu wraz z analizą częstotliwościową, natężenia oświetlenia, parametrów mikroklimatu, zapylenia, stężeń czynników szkodliwych,
 • badań mikrobiologicznych w zakresie pomiarów: powietrza w pomieszczeniach wód pitnych, technologicznych, powierzchniowych i studziennych, czystości półproduktów i produktów gotowych,
 • innych badań: oznaczanie śladowych zawartości olejów w różnych próbkach (wodzie, ściekach, gazach) metodą spektrofotometrii w podczerwieni; oznaczanie różnych parametrów fizykochemicznych olejów; oznaczanie podstawowych parametrów węgla; pomiary stopnia biodegradacji produktów organicznych i odpadów,
 • pomiarów emisji gazów kominowych i sprawności urządzeń ochronnych,
 • sporządzania odczynników, roztworów mianowanych oraz przygotowywania wzorców do miareczkowań alkacy- i alkali- metrycznych oraz redox, wzorców pH-metrycznych, wzorców barwnych,
 • sporządzanie podłoży mikrobiologicznych,
 • wykonywania i naprawy specjalistycznego szkła laboratoryjnego

Wysoka jakość świadczonych usług i ich profesjonalne wykonywanie jest możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i systematycznie poszerzającej swoją wiedzę kadrze oraz specjalistycznemu wyposażeniu analitycznemu i pomiarowemu.

W swojej pracy oprócz analityki klasycznej wykorzystujemy następujące techniki analityczne: 
 • chromatografia gazowa (GC) na aparatach firm Varian, HP, Agilent Technologies, Unicam
 • chromatografia cieczowa (HPLC) na aparatach firm Merck, HP
 • spektrofotometria (UV , VIS , IR) na aparatach firm HP, Unicam
 • spektrometria absorpcji atomowej (ASA) na aparatach firm Perkin Elmer, GBC, Unicam z możliwością mineralizacji mikrofalowej w układzie otwartym i zamkniętym

Wykorzystując techniki analityczne wykonujemy następujące oznaczenia:


Chromatografia gazowa

- próbki gazowe:
 • oznaczanie składu: gazu ziemnego, gazu syntezowego, metan, etanu, propanu, butanu, mieszanki propan-butan, izobutanu, wodoru, powietrza,
 • oznaczanie zanieczyszczeń: azotu, wodoru, dwutlenku węgla, tlenku węgla, argonu, benzochinonu (na poziomie ppm )
 • oznaczanie siarki organicznej w gazach ( na poziomie ppm )

- próbki ciekłe: 
 • oznaczanie: metanolu, etanolu, propanoli, butanoli, pentanoli, oktanoli i innych alkoholi, estrów (octanów, ftalanów, maleinianów), benzenu, ortoksylenu, aldehydów masłowych, kwasów organicznych (ftalowy, maleinowy, benzoesowy), naftochinonu, ftalidu i innych związków organicznych jako głównego składnika (zawartości %) lub stanowiących zanieczyszczenia (na poziomie ppm, a nawet ppb w określonych przypadkach)

Chromatografia cieczowa
 • oznaczanie: siarki całkowitej, chloru całkowitego, bromu całkowitego z prób gazowych lub prób wodnych nieorganicznych,
 • oznaczanie bezwodników kwasów maleinowego, ftalowego i benzoesowego.

Spektrofotometria UV , VIS , IR
 • oznaczanie anionów: fosforany, siarczany, chlorki, azotany, azotyny, krzemiany,
 • oznaczanie kationów: żelaza, miedzi, manganu, rodu, nikiel, wanad, platyna, wapń, jon amonowy,
 • oznaczanie grup C="O" w różnych próbach,

Inne oznaczenia:
 • mętność,
 • fenole,
 • fosfor ogólny,
 • chlor,
 • chlorowodór,
 • oznaczenia zawartości olejów w gazach,
 • identyfikacja związków organicznych,

Spektrometria Absorpcji Atomowej (ASA)
 • oznaczanie ilościowe metali: kadm, miedź, chrom, arsen, nikiel, ołów, molibden, mangan, cynk, glin, żelazo, magnez, kobalt, tytan, rod, platyna, pallad,srebro, złoto, iryd, rtęć, bor, sód, potas.

Innymi oznaczeniami jakie na co dzień wykonujemy, są oznaczenia takie jak: zawartość siarki w gazach poniżej 1 ppm, temperatury zapłonu, temperatury topnienia substancji bezbarwnych.

 
Jednostka Usług Laboratoryjnych
tel. +48 77 481 21 92
kom. 695 380 855
e-mail: ewa.pankalla@grupaazoty.com

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.