Dialog i budowanie relacji

Interesariusze

Niniejsza Polityka skierowana jest, do organizacji i instytucji prowadzących działalność w obszarze danego regionu na rzecz lokalnej społeczności w następujących grupach interesariuszy:

I. W przekonaniu, że edukacja dzieci i młodzieży to proces wymagający szczególnej uwagi, gdyż stanowi o przyszłości polskiego społeczeństwa, Grupa Azoty wraz 
z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład będzie podejmować inicjatywy na rzecz interesariuszy prowadzących działalność w zakresie:

1. podwyższania kwalifikacji i realizacji potrzeb związanych z rozwojem społeczeństwa, w szczególności podwyższania jego wykształcenia i standardów życia, 
2. kształcenia i edukacji dzieci i młodzieży,
3. organizacji lub/i realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych, przeciwdziałających patologiom społecznym zagrażającym młodemu pokoleniu.

II. W przekonaniu, że kultura jest bezcennym zjawiskiem społecznym, integralnym systemem procesu edukacji kształtującym i modelującym wyobraźnię, rozwijającym zainteresowania pozwalające łączyć pracę z hobby, wzmacniającym wrażliwość i kreatywność kolejnych pokoleń oraz odgrywającym znaczącą rolę w formowaniu tożsamości zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej, Grupa Azoty wraz z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład będzie podejmować inicjatywy na rzecz interesariuszy prowadzących działalność w zakresie:

 1. działań integrujących środowiska różnych grup społecznych, w tym także  byłych pracowników i ludzi z środowisk lokalnych,
 2. organizacji imprez artystycznych i zajęć propagujących poszanowanie tożsamości narodowej i kulturowej,
 3. wspierania projektów i programów kulturalnych, promujących zarówno dany region, jak również kulturę narodową,
 4. wspierania podmiotów i instytucji działających na rzecz rozwoju kultury danego regionu, jak również wspierających rozwój kultury narodowej.

III. W poczuciu  odpowiedzialności za rozwój gospodarczy i promocję danego regionu, Grupa Azoty wraz z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład będzie podejmować   inicjatywy   na rzecz interesariuszy prowadzących działalność w zakresie:
 1. realizacji programów edukacyjnych służących poznaniu danego regionu, 
 2. realizacji programów przyczyniających się do rozwoju danego regionu.

IV. W uznaniu dla zasług twórców i tradycji polskiego przemysłu chemicznego, którego jesteśmy spadkobiercami i kontynuatorami, Grupa Azoty wraz z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład będzie podejmować inicjatywy na rzecz interesariuszy/organizacji prowadzących działalność w zakresie:

 1. realizacji programów naukowo-badawczych i edukacyjnych służących poznaniu i upowszechnianiu historii i tradycji polskiego przemysłu chemicznego, 
 2. realizacji programów naukowo-badawczych służących rozwojowi polskiego przemysłu chemicznego.

V. Będąc odpowiedzialnymi za środowisko naturalne i stwarzanie warunków do egzystencji przyszłych pokoleń, Grupa Azoty wraz z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład będzie podejmować działania na rzecz interesariuszy prowadzących działalność 
w zakresie:

 1. organizacji imprez i zajęć edukacyjnych, propagujących postawy na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz przeciwdziałanie degradacji zasobów naturalnych,
 2. realizacji programów naukowo-badawczych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego i przeciwdziałanie degradacji zasobów naturalnych.

VI. Dostrzegając potrzebę prowadzenie działań na rzecz zdrowia i życia ludzkiego, niesienia pomocy osobom cierpiącym, chorym i umierającym, a także pozbawionym przez los zdolności do samodzielnego rozwoju i funkcjonowania społecznego, Grupa Azoty wraz 
z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład będzie podejmować inicjatywy na rzecz interesariuszy prowadzących działalność w zakresie:

 1. edukacji i prowadzenia działań na rzecz bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego,
 2. wspierania działań, które zapewnią szczególny rodzaj opieki medycznej pracownikom Grupy Azoty i ich rodzinom,
 3. służby ludziom cierpiącym, a w szczególności chorym, umierającym i ich rodzinom,
 4. pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. edukacji specjalnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

VII. W przekonaniu, że powszechny dostęp do sportu – poprzez poszanowanie ludzkiej godności i rywalizacji w duchu fair play – jest fundamentem nie tylko prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży, ale również przeciwdziała zagrożeniom patologiami współczesnego świata, Grupa Azoty wraz z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład będzie podejmować inicjatywy na rzecz interesariuszy prowadzących działalność w zakresie:

 1. urzeczywistniania podstawowego prawa dzieci i młodzieży wolnego dostępu do sportu i edukacji sportowej, bez względu na status i pochodzenie,
 2. organizacji rodzinnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć integracyjnych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 3. upowszechniania sportu wyczynowego, stanowiącego promocję regionu, oraz upowszechnianie idei poszanowania zasad fair play i rozwoju indywidualnego poprzez sport.

VIII. Świadomi, iż powyższe obszary działań nie wyczerpują całego spektrum potrzeb rozwojowych społeczności lokalnej, Grupa Azoty wraz z poszczególnymi spółkami wchodzącymi w jej skład deklaruje przekazywanie darowizn na cele charytatywne, społeczne, kulturalne lub kultu religijnego. Roczna wartość przekazywanych przez poszczególne spółki darowizn będzie uwarunkowana indywidualnym dla danej spółki Regulaminem darowizn.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.