Dialog i budowanie relacji

Zasady funkcjonowania polityki społeczno-sponsoringowej

 1. Poszczególne spółki należące do Grupy Azoty prowadzą działalność sponsoringową w formach: umów sponsoringowych, umów na działania promocyjno-reklamowe, darowizn i stypendiów.
 2. Jednostka dominująca w grupie kapitałowej Azoty, tj. Grupa Azoty S.A., prowadzi działania sponsoringowe na rzecz całej Grupy, w zakresie inicjatyw ogólnopolskich i międzynarodowych, które przyczyniają do umacniania wizerunku Grupy Azoty. Spółka Grupa Azoty S.A. prowadzi również działania na rzecz promowania marki Grupy Azoty przy udziale sportów narodowych oraz we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim.
 3. Spółki należące do Grupy Azoty są podmiotami o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla regionu, będąc zarazem interesariuszami, którzy w największym stopniu korzystają z zasobów środowiska naturalnego w danym województwie, dlatego też wspierają przede wszystkim przedsięwzięcia, które dotyczą ich regionu, w którym funkcjonują.
 4. Grupa Azoty, będąc koncernem chemicznym, buduje swój przyjazny społecznie wizerunek
w regionie przez wspieranie m.in.:
 • sportu, zarówno zawodowego, jak i amatorskiego,
 • działalności kulturalnej, również masowej,
 • placówek edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież,
 • placówek medycznych, świadczących usługi na rzecz pracowników i ich rodzin,
 • programów naukowo-badawczych,
 • inicjatyw proekologicznych realizowanych w regionie,
 • akcji społecznych.
Jednocześnie Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. jest przekonany, że wszystkie formy zaangażowania Grupy Azoty na rzecz poszczególnych wspólnot lokalnych będą miały istotne znaczenie dla ich rozwoju społecznego i gospodarczego, a więc dla dobra wspólnego.

5. Poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy Azoty podejmują decyzje o zawarciu umowy społeczno-sponsoringowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim projekty i inicjatywy z regionu, w którym funkcjonują, a które swoim poziomem i oddziaływaniem wykraczają poza dany region. 
6. Decyzje o zaangażowaniu w poszczególne inicjatywy podejmuje zarząd danej spółki, w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą „Plan prowadzenia działalności społeczno–sponsoringowej”.
7. W przypadku inicjatyw, które nie zostały ujęte w rocznym „Planie prowadzenia działalności społeczno - sponsoringowej”, każda ze spółek ma obowiązek poinformować Spółkę dominującą w Grupie Azoty o powyższym działaniu, które wykracza poza zatwierdzony plan. Informację tę Spółka powinna przekazać do Biura Korporacyjnego Public Relations.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.