Dialog i budowanie relacji

Zasady przyznawania darowizn przez Grupę Azoty

1) Niniejsza Polityka przyznawania darowizn obowiązuje we wszystkich spółkach należących do Grupy Azoty, z uwzględnieniem zasad określających przyznawanie darowizn, przyjętych w poszczególnych spółkach.

2) Darowizna – w rozumieniu niniejszej Polityki jest to świadczenie pieniężne lub świadczenie w formie rzeczowej, przyznawane i przekazywane przez Spółki należące do Grupy Azoty osobom prawnym lub fizycznym.

3) O przyznanie darowizny – poprzez złożenie stosownego pisemnego wniosku -  mogą się ubiegać zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.

4) W przypadku świadczenia pieniężnego, darowizna jest przyznawana i przekazywana Wnioskodawcy w złotych polskich, a w przypadku świadczeń w formie rzeczowej, darowizna jest przyznawana i przekazywana Wnioskodawcy w formie rzeczowej w wartości rynkowej określonej w złotych polskich.

5) Niezależnie od formy darowizn, wszelkie opłaty, koszty i podatki związane z przyznaniem i przekazaniem darowizny obciążają strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6) Zarządy poszczególnych spółek należących do Grupy Azoty podejmują decyzję o przyznaniu darowizny do kwoty 30 tysięcy złotych w formie uchwały zarządu. Gdy wartość ich przekracza kwotę 30 tys. złotych zarząd danej spółki występuje do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na przekazanie określonej darowizny. 

7) Pełną dokumentację związaną z procedurą przyznawania przez Grupę Azoty S.A. darowizn, prowadzi Biuro Korporacyjne Public Relations, natomiast dokumentację związaną z procedurami przyznawania darowizn przez poszczególne spółki Grupy Azoty, prowadzą odpowiednie komórki organizacyjne, wskazane do realizacji zadań z tego zakresu w tychże spółkach.

8) Grupa Azoty S.A., jak również każda spółka należąca do grupy kapitałowej, na koniec roku kalendarzowego opracowują i zatwierdzają budżet darowizn, który następnie jest zatwierdzany przez zarząd danej spółki w formie uchwały.  Jednocześnie zarząd zobowiązuje wyznaczoną komórkę w danej spółce do realizacji tejże uchwały. 

9) Wszystkie spółki należące do Grupy Azoty sporządzają kwartalne sprawozdania z realizacji budżetu darowizn, które następnie przekazywane są do Biura Korporacyjnego Public Relations, sporządzającego raport nt. udzielonego wsparcia czy to finansowego czy rzeczowego w Grupie Azoty.

10) W corocznym sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, dołączanym do rocznego sprawozdania finansowego, spółka przedstawia Radzie Nadzorczej zestawienie kwotowe i podmiotowe z określeniem celu, na który darowizna została przeznaczona.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.