Dialog i budowanie relacji

Cele, na które może zostać przyznana darowizna przez Grupę Azoty

Cele, na które może zostać przekazana darowizna w formie pieniężnej lub w formie rzeczowej są następujące: 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3) działalność charytatywna; 

4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6) ochrona i promocja zdrowia; 

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

15) wypoczynek dzieci i młodzieży; 

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

19) turystyka i krajoznawstwo; 

20) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

23) ratownictwo i ochrona ludności; 

24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 
i za granicą; 

25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

27) promocja i organizacja wolontariatu; 

28) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

33) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (DZ.U. nr 127, poz. 857 i nr 151, poz.1014),  które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

34) kult religijny.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.