Wydarzenia i aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 43 ust. 1 pkt 1 oraz § 50 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).
Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie akcje Spółki znajdują się w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 406 § 2 Ksh, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, aktualne zaświadczenia depozytowe wystawione przez Trigon Dom Maklerski S.A., stwierdzające liczbę i numery akcji oraz fakt ich zablokowania w powyższym depozycie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W celu uzyskania zaświadczenia depozytowego z odpowiednim wyprzedzeniem, Zarząd prosi o zgłaszanie się do Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Formularz dyspozycji dotyczącej wystawienia powyższego zaświadczenia depozytowego dostępny będzie w siedzibie i oddziałach Trigon Dom Maklerski S.A. oraz w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Ogłoszenie ukazało się 31 maja 2017 roku w numerze 104/2017 (5241) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 20821.

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.