Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zrównoważona produkcja

Zrównoważona produkcja jest jednym z trzech filarów zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty. Fundamentalną zasadą jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Grupa Azoty prowadzi otwartą politykę informacyjną w tym zakresie oraz podejmuje działania, które mają na celu troskę o środowisko. 

Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze „zrównoważona produkcja”:

  • minimalizacja oddziaływania środowiskowego spółek wchodzących w skład Grupy Azoty,
  • rozwijanie współpracy z jednostkami naukowymi,
  • budowa świadomości ekologicznej,
  • tworzenie produktów zrównoważonych,
  • kontynuacja zaangażowania w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”, będącego dobrowolnym zobowiązaniem firm branży chemicznej do aktywności zapewniającej przestrzeganie zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji oraz stały kontakt z otoczeniem.

Realizacja tych celów jest możliwa dzięki dobrym praktykom stosowanym przez spółki wchodzące w skład Grupy Azoty oraz regulacjom wewnętrznym opartym na najwyższych standardach. Bezpieczeństwo oraz wysoka jakość produktów oferowanych przez Grupę Azoty są zapewniane w całym cyklu życia produktów. Najwyższe światowe standardy, restrykcyjne przepisy wdrożone w Grupie Azoty oraz rozwiązania systemowe umożliwiają zminimalizowanie ryzyka, związanego z charakterem prowadzonej działalności. 

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań oraz opracowywanie własnych patentów przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz równocześnie do budowania przewagi konkurencyjnej. Spółki należące do Grupy Azoty są inicjatorami oraz aktywnymi uczestnikami innowacyjnych programów badawczych, prowadzonych przez wiodące krajowe instytucje naukowe.

Grupa Azoty dysponuje własnym zapleczem badawczym, jak również współpracuje z zewnętrznymi jednostkami badawczymi, ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, dzięki czemu z łatwością udoskonala posiadane technologie, podnosząc tym samym jakość oferowanych produktów oraz usług. 

Istotnym aspektem jest zapewnienie w Grupie Azoty ciągłości prowadzonych badań naukowych oraz prowadzenie ich na najwyższym poziomie. Spółki Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów podpisały list intencyjny z Tarnowem oraz Województwem Małopolskim w sprawie podjęcia działań prowadzących do utworzenia jednostki badawczo-wdrożeniowej pod nazwą „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju”. Nadrzędnym celem podjętej inicjatywy ma być poszukiwanie, organizacja, prowadzenie i wdrażanie najnowszych, najbardziej efektywnych, bazujących na zrównoważonym rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz ich opatentowanie (w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej i podniesienia poziomu innowacyjności). Ponadto jego celem będzie wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywne uczestnictwo w polityce rozwoju regionalnego oraz aktywizacja rynku pracy. Efektem realizacji projektu ma być stworzenie instytucji o zasięgu ponadregionalnym, która zintegruje współpracę przemysłu, nauki i administracji publicznej.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka