Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty z zyskiem netto za II kwartał wyższym o 111 mln r/r
09.09.2021
Grupa Azoty z zyskiem netto za II kwartał wyższym o 111 mln r/r

Grupa Azoty odnotowała w II kw. zysk netto na poziomie 168 mln zł, co oznacza wzrost o 111 mln zł względem analogicznego okresu 2020 roku. Na poziomie skonsolidowanym Grupa odnotowała w II kw. 2021 roku przychody ze sprzedaży wysokości 3 173 mln zł, czyli o 904 mln zł więcej r/r. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 361 mln zł (wzrost o 46 mln zł r/r), a marża EBITDA wyniosła 11,4% (obniżenie o 2,5 p.p. r/r).

W ujęciu narastającym Grupa Azoty w okresie 6 miesięcy br. wygenerowała 6 535 mln zł przychodów ze sprzedaży, 766 mln zł wyniku EBITDA i 11,7% marży EBITDA. Były to wartości wyższe wobec ubiegłego roku pod względem zwiększenia przychodów (o 1 162 mln zł), wyniku EBITDA (o 14 mln zł), niższe natomiast na poziomie marży EBITDA (o 2,3 p.p.). Opublikowane wyniki są zgodne z szacunkowymi wynikami opublikowanymi przez Grupę Azoty w drugiej połowie sierpnia br.

Wyniki Grupy Azoty w II kwartale 2021 roku były w głównej mierze pod silną presją kosztową na rynku surowcowym, w tym bardzo wysokimi cenami gazu co było wynikiem wielu czynników zewnętrznych tj. niskiego poziomu dostaw LNG do Europy i decyzji Rosji o niezwiększaniu dostaw gazu na ten rynek, remontu norweskiej infrastruktury gazowej, historycznie niskich poziomów zapełnienia magazynów, a także presji związanej z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 oraz cenami węgla. Wzrosły również koszty pozyskania innych surowców, wykorzystywanych do produkcji w pozostałych segmentach. Pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały natomiast wzrosty cen większości produktów we wszystkich segmentach.

W niezwykle wymagającym otoczeniu rynkowym od początku 2021 roku, Grupa Azoty odnotowała w II kwartale 2021 wyniki wyższe wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, zarówno pod względem zwiększenia przychodów jaki i wyniku EBITDA. Drugi kwartał to kontynuacja trendów wzrostowych w obszarze cen surowców – przede wszystkimi z historycznie wysokimi notowaniami cen uprawnień do emisji CO2 i rekordowymi cenami gazu, które obecnie przekroczyły poziom 50 EUR/MWh. Zarówno gaz, jak i uprawnienia do emisji stanowią przeważającą część kosztów przy produkcji nawozów, stąd też wzrost kosztów w tym zakresie znalazł odzwierciedlenie w cenach nawozów nie tylko w Polsce, ale także w Unii Europejskiej i na świecie. Grupa ma w znaczącym stopniu zabezpieczone potrzeby bilansowe w zakresie uprawnień do emisji CO2, częściowo na lata 2022-2023, a dodatkowo spodziewamy się otrzymania większej liczby nieodpłatnych uprawnień w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań. Marże w segmencie nawozowym były niższe o 2 p.p.  Segment Tworzyw odnotował wyraźne odbicie, korzystając ze zwiększonego popytu i osiągając w II kwartale dwukrotnie wyższe przychody w relacji do roku ubiegłego, a także częściowo odbudowując marże. Również Segment Chemia mocno wspierał wyniki Grupy, czego potwierdzeniem jest zwiększony udział w przychodach i najwyższa marża EBITDA w grupie kluczowych segmentów. Produkty OXO i melamina uzyskały dużo wyższą dynamikę przychodów niż w I kwartale bieżącego roku – podsumowuje Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Nawozy
Segment Nawozy odnotował w II kw. 2021 roku przychody w wysokości 1 642 mln zł wobec 1 401 mln zł rok wcześniej, uzyskując marżę EBITDA w wysokości 9,4%, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,5%. W okresie I półrocza 2021 roku wyniki segmentu kształtowały się na poziomie 3 661 mln zł przychodów i 11,3% marży EBITDA, czyli odnotował poprawę przychodów i pogorszenie marży (3 328 mln zł przychodów i 13,6% marży EBITDA w porównywalnym okresie 2020 roku). Wyniki segmentu były kształtowane przez wysokie ceny gazu oraz wyższe ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych, jako wynik z jednej strony presji spowodowanej wzrostem notowań mocznika, który wyznacza ścieżki notowań pozostałych produktów nawozowych, głównie AN, a z drugiej strony - sytuacją na rynku światowym, tj. nadwyżką popytu nad podażą, niskim stanem zapasów oraz wysokimi notowaniami płodów rolnych.

Tworzywa
Segment Tworzywa wypracował w II kw. br. przychody na poziomie 456 mln zł (wzrost o 237 mln zł r/r) przy marży EBITDA w wysokości 5,6% (wobec marży na poziomie minus 9,0% w analogicznym okresie 2020 roku). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 842 mln zł (wzrost o 251 mln zł r/r), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 4,0% (wzrost o 7,6 p.p. r/r). Wyższy popyt – względem odpowiadającego mu okresowi roku poprzedniego – na rynkach głównych zastosowań skutkował wzrostem cen poliamidu. Znaczący wpływ na koszty ponoszone w segmencie miały wyższe ceny głównych surowców do produkcji, tj. ceny benzenu i fenolu – jako efekt ich ograniczonej dostępności na rynku (m.in. efekt awarii u głównych producentów) i niekorzystnych zmian popytowo-podażowych na rynku europejskim.

Chemia
W porównaniu do roku ubiegłego segment Chemia odnotował w II kw. bieżącego roku zwiększenie przychodów do poziomu 896 mln zł (tj. o 68,9% r/r) przy jednoczesnym obniżeniu marży EBITDA o 9,2 p.p. do poziomu 11,3%. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1 712 mln zł (obniżenie o 40,8% r/r) i 10,6% (obniżenie o 6,0 p.p. r/r). W Segmencie Chemia wyższe przychody w ujęciu r/r były skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu ilości sprzedaży (szczególnie plastyfikatory, melamina, NOXy i mocznik techniczny) i cen wszystkich kluczowych produktów segmentu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały znaczące wzrosty cen surowców: propylenu, kwasu tereftalowego,

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka