Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja Grupy Azoty S.A. w związku z sankcjami nałożonymi na Pana Wiaczesława Kantora i podmioty z nim powiązane
04.05.2022
Informacja Grupy Azoty S.A. w związku z sankcjami nałożonymi na Pana Wiaczesława Kantora i podmioty z nim powiązane

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informacji o nałożeniu w dniu 8 kwietnia br. sankcji na W. Kantora oraz w związku z nałożeniem w dniu 25 kwietnia br. sankcji krajowych na W. Kantora oraz podmioty z nim powiązane: Norica Holding S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze i nr Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze, posiadających łącznie 19,82% udziału w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty S.A., Spółka informuje, że: W. Kantor nie jest beneficjentem rzeczywistym Spółki w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849; W. Kantor nie jest właścicielem Spółki i jej nie kontroluje w rozumieniu przepisów sankcyjnych UE, w tym Rozporządzenia Rady 269/2014.

Nałożenie sankcji, w tym również sankcji krajowych na W. Kantora i w/w podmioty z nim powiązane nie skutkuje jakimikolwiek sankcjami dla Grupy Azoty S.A.

Pan W. Kantor oraz w/w podmioty są mniejszościowymi akcjonariuszami Grupy Azoty S.A. W. Kantor poprzez w/w podmioty pośrednio posiada 19,82% akcji. Nie kontroluje i nigdy wcześniej nie kontrolował Spółki, ponieważ:

  • nie posiada odpowiednio dużego pakietu akcji Spółki;
  • nie przysługuje mu prawo powoływania Zarządu, jego członków ani członków innych organów statutowych;
  • nie spełnia żadnych innych przesłanek kontroli nad Spółką.

Nie jest również spełniona żadna z przesłanek, by Grupa Azoty S.A. mogła być bezpośrednio lub pośrednio objęta jakimikolwiek sankcjami. Podstawy objęcia sankcjami są precyzyjnie określone w ustawodawstwie polskim i UE i wiążą się z agresją Rosji wobec Ukrainy, działaniami podważającymi integralność terytorialną Ukrainy, jej suwerenność, niezależność, stabilność lub bezpieczeństwo lub też ze szczególnymi relacjami z rządem Federacji Rosyjskiej.

Grupa Azoty S.A. przestrzega wszystkich przepisów sankcyjnych, potępia agresję Rosji oraz wszelkie działania skierowane przeciwko Ukrainie, nie posiada żadnych relacji z Rządem Federacji Rosyjskiej, w związku z czym nie ma żadnego ryzyka objęcia Spółki sankcjami.

Nie ma również jakichkolwiek przesłanek do tego, aby zmianie uległ sposób zawierania transakcji przez Spółkę z podmiotami z UE, USA czy też innych krajów.

Grupa Azoty S.A. jako Spółka dopuszczona do obrotu i notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie ma bezpośredniego wpływu na strukturę akcjonariatu oraz decyzje inwestycyjne akcjonariuszy. Każdy uczestnik rynku kapitałowego może uczestniczyć w obrocie akcjami Spółki na GPW w Warszawie.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka