Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.
30.06.2022
Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.

29 czerwca 2022 r odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupy Azoty S.A.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające:

  • sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku
  • skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku
  • sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki podjęło również uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, na mocy której zysk netto osiągnięty przez Spółkę za rok obrotowy 2021 w wysokości 191 789 688,13 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) w całości przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok”.

Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki udzielono absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka