Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Stabilne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo trudnego otoczenia rynkowego
28.09.2022
Stabilne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo trudnego otoczenia rynkowego

W II kwartale 2022 roku wypracowane przez Grupę Azoty wyniki finansowe pozostawały pod silnym wpływem zawirowań związanych z agresją Rosji na Ukrainę, która niekorzystnie wpływała na dostępność oraz ceny surowców, przekładając się na rosnące ceny końcowych produktów we wszystkich segmentach biznesowych. W wyniku ograniczenia eksportu dostawy nawozów Grupy Azoty na krajowy rynek były w tym okresie znacząco wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 6 410 mln zł, wynik EBITDA w wysokości 1 240 mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3% i zysk netto w wysokości 800 mln zł.

W ujęciu narastającym w I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13 237 mln zł, wynik EBITDA w wysokości 2 575 mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,5% i zysk netto w wysokości 1 682 mln zł. Opublikowane wyniki są zgodne z szacunkowymi wynikami prezentowanymi przez Grupę Azoty.

Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miał ukształtowany w Europie poziom cen produktów na rynkach, na których pracuje Grupa Azoty. Negatywny wpływ na wyniki Grupy miały rekordowo wysokie ceny surowców wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz niższe wolumeny sprzedaży większości grup nawozów, produktów chemicznych oraz tworzyw.

Drugi kwartał to okres stabilnych wyników finansowych wszystkich segmentów w trudnym otoczeniu rynkowym. W tym kontekście, szczególnie cieszy dobry wynik wypracowany przez segment Chemia. Poziom zawirowań rynkowych związany z agresją Rosji na Ukrainę był ogromny, niemożliwy do przewidzenia i całkowicie niezależny od Spółki. W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Azoty utrzymywała produkcję na pełnych dostępnych mocach, aktywnie odpowiadając na zapotrzebowanie na nawozy na rynku krajowym w szczycie wiosennego sezonu nawozowego. Rekordowe ceny gazu ukształtowały ceny nawozów na poziomach, które w III kwartale przestały być akceptowalne przez klientów końcowych na rynku. W efekcie doprowadziło to do decyzji o ograniczeniu produkcji w trzech spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Podobna sytuacja rynkowa miała miejsce w Segmencie Tworzywa, w przypadku którego w zakładzie w Tarnowie i w Puławach zdecydowano o czasowym ograniczeniu produkcji. Co istotne, ograniczenie produkcji zostało zaplanowane w sposób zapewniający dostępność newralgicznych produktów, w tym m.in. ciekłego CO2, wody amoniakalnej i nitrozy. Niezależnie od bieżącej działalności operacyjnej Grupa Azoty rozpoczęła realizację kluczowych założeń strategii na lata 2021-2030, w tym strategicznego projektu „Zielone Azoty”, w ramach którego prowadzimy proces dywersyfikacji własnych źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych. W tym celu wyraziliśmy zainteresowanie projektem budowy elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy do 270 MWp oraz integracją kapitałową z Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Chemia

W Segmencie Chemia w II kwartale 2022 roku odnotowano r/r wzrost cen wszystkich produktów, przy spadku wolumenu sprzedaży większości z nich. Dynamika wzrostu cen surowców do produkcji chemikaliów miała silne przełożenie na wzrosty cen produktów, co powodowało osłabienie popytu. Wpływ na sytuację rynkową melaminy miał dobiegający końca okres obowiązywania ceł antydumpingowych na przywóz melaminy z Chin do Unii Europejskiej. W przypadku siarki wzrost cen był konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę i ograniczeń podażowych ze względu na odcięcie kanałów dystrybucyjnych z Rosji i Kazachstanu. Wzrost ilości sprzedaży odnotowano głównie w przypadku mocznika na cele techniczne i alkoholi OXO. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22,0%.

Agro

W Segmencie Agro raportowany kwartał był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów. Trudna sytuacja na rynku surowcowym to konsekwencja agresji Rosji na Ukrainę, w efekcie której nastąpiło ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej. Zmianie lub zakłóceniu uległy również łańcuchy dostaw niektórych istotnych surowców i półproduktów do Grupy Azoty. W konsekwencji ograniczania produkcji przez kluczowych europejskich producentów nawozów, spowodowanego rekordowo wysokimi cenami surowców, w szczególności gazu ziemnego, istotnie zmniejszyła się podaż nawozów w całej Europie. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji nawozów, z końcem II kwartału 2022 roku wykazywały silną tendencję rosnącą, kontynuowaną do rekordowych poziomów w III kwartale 2022 roku. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w II kwartale 2022 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o około 290%. Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był istotny wzrost cen produktów. Wolumen sprzedaży w tym segmencie w II kwartale 2022 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11%, przy czym w przypadku nawozów wieloskładnikowych sięgnął 21%. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Agro ukształtowała się na poziomie 18,0%.

Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w II kwartale 2022 roku odnotowano w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost cen głównych surowców produkcyjnych, tj. benzenu i fenolu odpowiednio o 18% i 24%, przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu. Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19. Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Stabilny, duży popyt utrzymywał się w sektorze opakowań. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6%.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka