Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty ZAK S.A.
23.05.2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty ZAK S.A.
Poz. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000008993. Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, wpis do rejestru 16.05.2001 r.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 oraz § 40 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 17 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie akcje Spółki znajdują się w depozycie prowadzonym na zlecenie Spółki przez Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 406 § 2 Ksh, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni złożyć w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, aktualne zaświadczenia depozytowe wystawione przez Trigon Dom Maklerski S.A., stwierdzające liczbę i numery akcji oraz fakt ich zablokowania w powyższym depozycie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

W celu uzyskania zaświadczenia depozytowego z odpowiednim wyprzedzeniem, Zarząd prosi o zgłaszanie się do Trigon Dom Maklerski S.A., co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Formularz dyspozycji dotyczącej wystawienia powyższego zaświadczenia depozytowego dostępny będzie w siedzibie i oddziałach Trigon Dom Maklerski S.A. oraz w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 30 A, budynek nr 110, pokój nr 19 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Ogłoszenie ukazało się 23 maja 2019 roku w numerze 99/2019 (5738) Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 26532.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka