Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Program Sponsoringowy "Grupa Azoty START"

Udział w kształtowaniu przyszłych pokoleń to duża odpowiedzialność i zobowiązanie. Od lat pomagamy rozwijać pasje oraz zainteresowania w zakresie aktywności fizycznej, wspieramy sportowców na różnych etapach ich kariery - zarówno tych, którzy już zdobywają najwyższe trofea, jaki i tych najmłodszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę ze sportem.

Program Sponsoringowy „Grupa Azoty Start” ma na celu formowanie przyszłych pokoleń sportowców oraz wychowanie młodego pokolenia poprzez sport w duchu zdrowej rywalizacji, zwracającej uwagę na wzajemny szacunek i uczciwość oraz poszanowanie podstawowych wartości zwłaszcza tych wypływających z zasad Fair Play.

Chcemy wspólnie odkrywać talenty sportowe dzieci i młodzieży i tym samym dbać o ich rozwój fizyczny poprzez stwarzanie warunków dla upowszechniania uprawiania sportu amatorskiego i profesjonalnego.

Program Sponsoringowy „Grupa Azoty Start” adresowany jest do klubów sportowych i szkół. Podmioty te powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  • prowadzić działania w zakresie upowszechniania sportu,
  • realizować systematyczny cykl treningowy w dyscyplinie lub dyscyplinach, których dotyczy wsparcie,
  • dysponować odpowiednim zapleczem treningowym, uwzględniając sezon zimowy i letni,
  • posiadać wykwalifikowaną kadrę trenerską potwierdzoną odpowiednimi uprawnieniami, a także być zarejestrowanym w stosownym rejestrze.

Pierwszeństwo będą miały podmioty, które prowadzą działalność w województwach, w których znajdują się główne spółki należące do Grupy Azoty tj. z województwa małopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, śląskiego, pomorskiego lub świętokrzyskiego.

Wnioskodawcy, którzy chcą zgłosić się do Programu, mogą uzyskać środki finansowe na:

  • zakup i oznakowanie sprzętu i odzieży sportowej dla dzieci i młodzieży o wartości 7500 zł netto (dla maksymalnie 40 podmiotów),
  • działalność szkoleniową lub treningową (koszty wynajmu obiektów dla celów szkolenia sportowego, transportu i wpisowe związane z uczestnictwem w zawodach) i/lub zakup oraz oznakowanie odzieży sportowej dla dzieci i młodzieży o wartość 20 000 zł netto (dla maksymalnie 10 podmiotów).


Pula w I edycji Programu Sponsoringowego „Grupa Azoty Start” to 500 000 zł.

Wnioski w ramach Programu Sponsoringowego „Grupa Azoty START” należy składać w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia Programu, czyli do 28 listopada 2022 roku.

Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami należy przesłać na adres: ##egdvgpbhipgi#at#vgjeppodin.rdb##.

Liczba podmiotów, którym zostanie przyznane wsparcie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.   

Wyniki Programu

Oceny prawidłowości zgłoszeń dokona Kapituła Programu. Lista klubów sportowych i szkół zostanie opublikowana na stronie internetowej grupaazoty.com/start.

Przed złożeniem wniosku konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem Programu. Zgłoszenia dokonane niezgodnie z zasadami nie będą uwzględniane.

W razie pytań dotyczących Programu prosimy o kontakt mailowy: ##egdvgpbhipgi#at#vgjeppodin.rdb##.

Program Sponsoringowy „Grupa Azoty START” bezpośrednio nawiązuje do założeń Strategii ESG, która jest częścią Strategii Grupy Azoty na lata 2021–2030. Jednym z priorytetów Grupy Azoty określonym w Strategii ESG jest troska o społeczeństwo. Ten priorytet realizowany jest m.in. w ramach filaru „Najbliższe otoczenie”, który jest spójny z Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 określonymi przez ONZ.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka