Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka dobroczynności
Polityka dobroczynności

Polityka Dobroczynności spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty to nasza deklaracja postawy otwartości na otaczający świat i ludzi, wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy.

Grupa Azoty w swojej działalności kieruje się zarówno dobrem lokalnych społeczności, jak i określonymi regułami - stąd niniejszy dokument to zbiór zasad, którymi kierujemy się udzielając darowizny. Musimy być przekonani, że gospodarując środkami przeznaczonymi na darowizny postępujemy uczciwie i racjonalnie.

Realizując Politykę Dobroczynności pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. Wspieramy inicjatywy, uwzględniając w sposób szczególny potrzeby społeczności miast, w których znajdują się siedziby spółek, w tym w szczególności miast Tarnów, Police, Puławy, Kędzierzyn-Koźle, a także gmin ościennych.

Beneficjent ubiegający się o udzielenie darowizny składa poprawnie wypełniony formularz lub przedmiotowe pismo wraz z kartą podmiotu.

Formularz dostępny jest TUTAJ.

Pisma należy kierować na adres:

Grupa Azoty S.A.
Ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów

Priorytety naszej działalności dobroczynnejRozwiń

1. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty wspiera w szczególności projekty, których priorytetem jest:

a) wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa życia ludzkiego;
b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej;
c) wspieranie lokalnych inicjatyw z korzyścią dla społeczności;
d) wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz przeciwdziałanie degradacji zasobów naturalnych;
e) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
f) wspieranie osób niepełnosprawnych.

2. W uzasadnionych sytuacjach Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wspierają w szczególności:

a) inicjatywy mieszczące się w ramach realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty programów lub projektów z zakresu działalności CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu);
b) podmioty, nie będące osobami fizycznymi, którym udało się zebrać co najmniej 25% środków na wnioskowany cel. Jednocześnie, nie wykluczamy wsparcia podmiotów, którym nie udało się zebrać 25% środków, o których mowa powyżej. W swoich działaniach dążymy do weryfikacji czy beneficjent starający się o dofinansowanie na konkretny cel ma pozyskane środki z innych źródeł. Ostatecznie w sprawie decyzji o przyznaniu darowizny decyduje istotność celu wnioskowanej darowizny.

Cele, na które może zostać przyznana darowizna przez Grupę AzotyRozwiń
 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 3. działalność charytatywna;
 4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 6. ochrona i promocja zdrowia;
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 12. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 15. wypoczynek dzieci i młodzieży;
 16. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 17. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 18. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 19. turystyka i krajoznawstwo;
 20. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 21. obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 23. ratownictwo i ochrona ludności;
 24. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 25. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 26. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 27. promocja i organizacja wolontariatu;
 28. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 29. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 30. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 31. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 32. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 33. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na postawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych nie będących spółkami (tj. klubów sportowych funkcjonujących w ramach stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni) działających na podstawie przepisów ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku z późn. zm.
 34. kult religijny.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka