Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowane systemy zarządzania
Zintegrowane systemy zarządzania

Cele strategiczne Spółek Grupy Azoty osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółkami. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez:

 • ustalenie polityki,
 • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki,
 • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań,
 • sprawdzanie efektów działań,
 • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.
Systemy zarządzania w Grupie AzotyRozwiń

Zapewnieniem wysokiej jakości prowadzonych działań oraz bezpieczeństwa są systemy zarządzania oraz restrykcyjne regulujące postępowanie procedury.

W spółkach wchodzących w skład Grupy Azoty obowiązują m.in.:

 • System Zarządzania Jakością: zgodny z normą ISO 9001,
 • System Zarządzania Środowiskowego: zgodny z normą ISO 14001,
 • System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami BS OHSAS 18001, ISO 45001,
 • System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących),
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000,
 • System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań IATF 16949,
 • Standard Zarządzania Product Stewardship,
 • System zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono na stronach poszczególnych Spółek Grupy Azoty.

Audity systemów zarządzaniaRozwiń

Audity są jednym z narzędzi służących doskonaleniu Zintegrowanych Systemów Zarządzania w Spółkach Grupy.

 Audity wewnętrzne są planowane i realizowane przez poszczególne Spółki i mają formę:
 • auditów wewnętrznych prowadzonych w ramach poszczególnych Spółek;
 • auditów drugiej strony, a wśród nich:
  • auditów w spółkach zależnych
  • auditów dostawców  
  • auditów klientowskich

Kierunki rozwoju systemów zarządzania w Grupie AzotyRozwiń

Wymiana doswiadczeń i wzajemne wsparcie zespołów audytorskich spółek. - Audyt systemów zarządzania – a działania korporacyjne. - System zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Wymiana doswiadczeń i wzajemne wsparcie zespołów audytorskich spółek

Spółki Grupy zatrudniają odpowiednio przeszkolony i doświadczony w prowadzeniu audytów systemów zarządzania personel. Staramy się, aby Zespół audytorski powoływany do realizacji audytu, złożony był ze specjalistów w danej dziedzinie.
 
Spółki Grupy mają różne doświadczenia, a wiedza ich audytorów jest dla nas bardzo cenna. Możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, a w wybranych przypadkach wspólne prowadzenie audytów przez Zespół złożony z audytorów pochodzących z różnych lokalizacji i biznesów Grupy, może przynieść wartość dodaną.
 
Realizujemy działania, które powinny przynieść świeże spojrzenie na dojrzałe już systemy zarządzania poprzez wykorzystanie dobrych doświadczeń audytorów Spółek Grupy.
 

Audyt systemów zarządzania – a działania korporacyjne

Spółki Grupy posiadają wdrożone od lat systemy zarządzania zgodne z wymaganiami międzynarodowych norm. Każda z nich nadzorując systemy zarządzania i dążąc do ich doskonalenia wykorzystuje jedno z podstawowych narzędzi jakim są audyty wewnętrzne systemów zarządzania.
 
Procesy konsolidacyjne prowadzone w kilku ostatnich latach, skutkują zmianą niektórych struktur organizacyjnych, czy definiowaniem nowych obszarów, w których ścisła współpraca Spółek jest konieczna. Sposoby postępowania w tym zakresie są systematycznie regulowane poprzez wydawane korporacyjne regulacje wewnętrzne w formie procedur, zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji. Podczas audytów systemów zarządzania oceniany jest stopień wdrożenia wymagań norm oraz standardów korporacyjnych i skuteczność tych działań.
 

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym 

Grupa Azoty, podążając za wiodącymi globalnymi wzorcami korporacyjnymi, wdrożyła zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Zarządzanie ryzykiem jest częścią procesu zarządzania Grupą. Stanowi element trwałej ochrony i budowy jej wartości.
 
Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym oparto na systematycznym realizowaniu następujących czynności::
 • Identyfikacja i ocena ryzyk
 • Ustalenie i wdrożenie odpowiedzi na ryzyka oraz planów reakcji na ryzyka
 • Monitorowanie poziomu ryzyk
 • Raportowanie ryzyka
 • Monitoring i ewaluacja procesu zintegrowanego zarządzania ryzykiem korporacyjnym
 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka